Årsmöte


Årsmötet i april 2021

Årsmötet för Jazzklubb Nordost hölls den 20:e april 2021 digitalt i ZOOM p.g.a. pandemirestriktioner.

Kjell Lövbom valdes till mötesordförande och Kristina Blomberg till mötessekreterare. 

Vår ordförande Kjell Lövbom presenterade verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen.

Vår revisor Erik Waesterberg rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket också beviljades av årsmötet.

Valberedningen under Birgitta Fogelvik föreslog omval av ordförande och övriga styrelseledamöter vilket också mötet beslutade. Margit Annerstedt hade avböjt omval och vi vill tacka så mycket för Margits insatser under många år i Jano.

Medlemsavgiften beslutades att bli oförändrad under 2021.

Verksamhetsberättelse för 2020 finns på vår nedladdningssida.